Aktuality
vždy na našem FB
FacebookCíle sdružení

Čeho chceme naší iniciativou dosáhnout, k čemu chceme přispět? Konkrétní cíle sdružení Conditio humana lze nejlépe shrnout následujícími obecně prospěšnými činnostmi (citujeme ze PDF stanov, čl. II.1):

  1. překonávat etnocentrické a historickým vývojem podmíněné předsudky mezi občany středoevropských států kladením důrazu na otázku, jaké vlastnosti a podmínky jsou univerzálně lidské a spojují všechny lidi bez ohledu na jejich původ a názorové přesvědčení
  2. usilovat o porozumění mezi občany střední Evropy na základě představy o dějinách založené na vědomostech o společném kulturním dědictví
  3. posilovat akceptaci pluralitní společnosti, která se zakládá na společně sdílených hodnotách a dokáže dílčí jinakosti svých členů vnímat především jako obohacení, nikoliv jako hrozbu
  4. zvyšovat historické povědomí založené na nepředpojatém, vědecky podloženém zkoumání minulosti osvobozeném od jakýchkoli předem daných ideologických interpretačních šablon
  5. usilovat o přesnější poznání a nahrazení přetrvávajících stereotypů diferencovanějšími a fundovanějšími poznatky Conditio humana, z. s. conditiohumana.cz
  6. posilovat občanskou společnost a podporovat účast občanů na otevřeném reflektování dějin a současnosti, zejména pak motivovat občany k samostatnému myšlení prostřednictvím vlastního studia písemných a jiných svědectví, a posilovat tak odolnost proti manipulaci a nepřípustnému zjednodušování reflexe dějin a současnosti
  7. rozvíjet občansky založený, nezávislý výzkum
  8. přispívat k účinnému prosazování pravidel etické praxe ve vědě
  9. zlepšovat podmínky pro volný přístup ke svědectvím o nedávné minulosti (zejména písemným archiváliím, dobovým periodikům, zvukovým a audiovizuálním záznamům) uchovávaným ve veřejných institucích v České republice a okolních státech a usilovat o zajištění rovných podmínek při studiu těchto svědectví pro laické i odborné badatele bez ohledu na jejich původ či státní občanství

Jak nás podporovat Jak nás podporovat

Jsme neziskovou organizací. Proto jsme odkázáni na podporu od příznivců z řad občanů a dalších sponzorů.

Prosíme, pomozte nám při rozvíjení naší obecně prospěšné činnosti. Vaší podpory si vážíme v každé formě! Způsob konkrétního využití daru s Vámi rádi projednáme.

Více k možnostem sponsoringu