Aktuality
vždy na našem FB
FacebookVíce o našem přístupu

Naše zásady

Za cíli Conditio humana zdaleka nestojí jen provádění „klasického“ výzkumu. Mluvíme-li však už o tomto výzkumu, pak nám jde o to, aby seriózní bádání a publikování nebylo vázáno pouze na instituce přímo či nepřímo závislé na státu, ale aby existovaly plnohodnotné alternativní instituce, které jsou založené na občanské iniciativě a svým personálním obsazením a teritoriálním zaměřením posilují formy mezinárodní spolupráce a nadnárodní chápání dějin a současnosti, jemuž jsou cizí myšlenkové modely vycházející z etnického nacionalismu.

K našim zásadám patří i hlubší morální krédo. Vedle samozřejmého požadavku na vyhovění přísným vědeckým standardům a pravidlům etické praxe vychází náš přístup z jednoduchého slova – ze slova EMPATIE:

K porozumění není alternativa

Nebo alternativy jsou? Jediné, které vidíme, jsou napětí, nedůvěra, závist a konfrontace. Anebo možná ještě horší, ale kupodivu i v současné době sjednocující se Evropy existující stav: Vzájemná neznalost, ignorance a lhostejnost. Nic z toho nemůžeme uznávat jako konstruktivní vklad naší civilizaci a správě našeho společného historického i kulturního dědictví.

Záleží-li nám opravdu na zlepšení a prohloubení vztahů mezi lidmi i národy, tak k hledání porozumění není alternativa. Aby se toto porozumění odvíjelo od pevného základu, na který budou moci navazovat i příští generace, je třeba, abychom si byli na všech stranách vědomi, že jeho vytváření vyžaduje neúnavné úsilí. Nepřijde to přes noc a nebude to bez námahy.

Věříme však, že nebudeme litovat, když překročíme stíny minulosti – a tím často možná i svůj vlastní. Ano, je to těžší cesta než pěstovat stále dokola stará klišé a předhazovat si vzájemně jen to, co kdo nedělal dobře, nebo možná katastrofálně špatně.

Otevírat svoji duši pro porozumění neznamená, a rozhodně nesmí znamenat, vytváření jakési společné nové virtuální reality a šťastné minulosti, která zahrnuje jen světlé stránky a retušuje ty tmavší. Naší přímluvou pro větší empatii rovněž neimplikujeme, že musíme s postoji „toho druhého“ nutně souhlasit, a to i po pokusu se lépe vcítit do jeho vlastního vnímání a prožívání.

Onen pevný základ pro porozumění, o kterém výše hovoříme, snese názorovou pluralitu, jedná-li se o interpretace, které se dokážou opírat o to, co považujeme za „tvrdá fakta“. V tomto ohledu má být faktografický základ maximálně kompletní, objektivní a pravdivý. Víme dobře, že historická pravda v absolutním smyslu neexistuje. Trváme ale na tom, že řada okolností z historie je nezpochybnitelná. Pracovat na vytváření společného základu pro větší porozumění tedy znamená i to, abychom se spolu ve větší míře shodli na tom, co patří do oné pravdy, jejíž relativizování by bylo nebezpečné připustit.

Překonat stereotypy, zostřit pohledy

Jednou z hlavních překážek, kterým na cestě k většímu porozumění budeme čelit, je nelehké dědictví etnického nacionalismu, jenž se rozšířil zhruba od poloviny 19. století ve střední, jihovýchodní a východní Evropě jako masový fenomén postupně dominující sociálním vztahům. Ve znamení představ etnického nacionalismu došlo až do naší současnosti i v rámci historiografie k řadě pokusů o násilné překrucování dějin – samozřejmě vždy se záměrem, aby byl vlastní národ představen v dané interpretaci co nejlépe. Představy navazující na tento proud přetrvávají ve společnosti často nadále, byť by to bylo latentně, bez našeho vědomí. Conditio humana na to dává odpověď – svou činností, ale také ideou obsaženou ve svém názvu.

Čím více dokážeme překonat etnocentrické vnímání dějin, tím více se nám rozšíří prostor pro návrat člověka do dějin. Jedná se o návrat člověka do historiografie a historických reflexí ovlivňujících i naši současnost, a to o jeho návrat jako lidského individua, jako svědka a svébytného aktéra. Věříme, že zlidštěním, které znamená zároveň i určitou „demokratizaci dějin“, se otevírá nová dimenze našeho vnímání uplynulých dob. Ta dovede naše obrazy nejen více oživit, ale předvede nám také nutnost chápat dějiny diferencovaně, se sensibilitou pro mnohé zdánlivé rozpory, ale i překvapující paralely.

Seriózní vědecké práce často opomíjí perspektivu těch, kterých se „velké dějiny“ na vlastní kůži dotýkaly. Omezujeme-li se však při svém zkoumání minulosti jen na svědectví velmi limitovaného okruhu „mocných“, kteří dělali podle ustálené představy ona velká rozhodnutí, ošizujeme do značné míry svoji perspektivu; stranou zůstanou hlasy objektů (ale také činitelů) velké politiky.

Na druhou stranu není dobré přeceňovat pohledy na moderní dějiny vedené pouze prostřednictvím jednostranné perspektivy jednotlivých osudů. Porozumění minulosti se neobejde bez ozřejmění obecného kontextu a způsobu vytváření politiky ze strany vládnoucích autorit, od kterých se jednání jednotlivců bezesporu významně odvíjelo.

Abychom dospěli k maximálně vyváženým interpretacím, potřebujeme brát v potaz obě perspektivy. Jde o současné zohlednění svědectví z více úrovní a o zodpovězení otázek, jak a do jaké míry byly v interakcích propojené. Takovému komplexnímu přístupu se cítí sdružení Conditio humana ve své publikační a další činnosti zavázáno.

To zároveň platí i pro naše pojetí solidního historického výzkumu, který má být více než dosud spojován s lidskou dimenzí prožívání a reflektování nedávné minulosti. Jsme si vědomi toho, že kombinace „klasického“ výzkumu a jeho metod s určitým duševním krédem není zatím příliš etablovaná ani v zahraničí, ani v českém prostředí. Podle našeho názoru to však nesnižuje věrohodnost ani relevanci takového způsobu dokumentace a interpretace dějin. Naopak, právě v této nekonvenční kombinaci obou elementů může být naše nezaměnitelná síla.

Jak nás podporovat Jak nás podporovat

Jsme neziskovou organizací. Proto jsme odkázáni na podporu od příznivců z řad občanů a dalších sponzorů.

Prosíme, pomozte nám při rozvíjení naší obecně prospěšné činnosti. Vaší podpory si vážíme v každé formě! Způsob konkrétního využití daru s Vámi rádi projednáme.

Více k možnostem sponsoringu