Aktuality
vždy na našem FB
FacebookMonographiae

Monografická řada

Klasická monografická řada obsahující pojednání delšího rozsahu z pera jednoho či více autorů. Publikace řady jsou vybaveny poznámkovým aparátem a referenčními seznamy, dále jsou zpravidla doprovázeny fotografiemi a mapami. Po obsahové stránce je jejich spojujícím prvkem zkoumání vztahů mezi různými skupinami obyvatel na území střední Evropy v nejnovějších dějinách do současnosti.

Tituly v řadě vycházejí většinou jednojazyčně, tj. v češtině, němčině, případně i angličtině. V případě zařazení delších studií (minimálně v délce 150 stran) je možné i dvojjazyčné publikování v rámci jedné publikace.

Vydané tituly

obálka

Piotr M. Majewski

Bojovat, či ustoupit?

Možnosti obrany Československa na podzim 1938

Kniha vychází ve spolupráci s Muzeem druhé světové války v Gdaňsku.

Anotace a detaily
KoupitMohlo se Československo na podzim 1938 ubránit německému útoku? Rozhodli se představitelé republiky správně, když přijali mnichovský diktát, nebo promarnili šanci na vítězství, které mohlo zadržet další Hitlerovu expanzi? Měl německy diktátor vůbec v úmyslu na Československo zaútočit, nebo se stalo oběti jeho triku? Jak si již správně všiml Milan Kundera v Nesnesitelné lehkosti bytí, na tyto otázky lze odpovědět pouze tehdy, pokud bychom takovou možnost vyzkoušeli.

Polský historik Piotr M. Majewski rozebírá právě takový scénář. Zamýšlí se nad tím, jak by mohla vypadat konfrontace s Německem, kdyby se Československo rozhodlo bojovat. Jeho knížka však není pojednáním z oblasti alternativní historie. Autor se snaží zhodnotit možnosti československé obrany na základě zkušeností – v České republice málo známých – z polsko-německé války v roce 1939. Představuje také německé válečné přípravy a geopolitickou situaci Československa. Na těchto základech krok za krokem analyzuje, jakou šanci by v hypotetické válce s wehrmachtem měly československé ozbrojené síly. Český čtenář najde v této knize také řadu zajímavých faktů o polské armádě a polské obranné válce v září 1939.

Piotr Maciej Majewski (1972) – polský historik zabývající se dějinami Československa ve 20. století a zejména pak česko-německými vztahy. Na toto téma publikoval řadu odborných studií a několik knih. Kromě monografie o připravenosti československé armády na případnou válku s Německem v roce 1938 (Nierozegrana kampania. Możliwości obronne Czechosłowacji jesienią 1938. Warszawa 2004) je autorem knihy o postoji Edvarda Beneše k sudetoněmecké otázce (Edvard Beneš i kwestia niemiecka w Czechach. Warszawa 2001). Naposledy vydal rozsáhlou práci o sudetských Němcích v letech 1848–1948, jejíž české vydání nyní dostává český čtenář do rukou. Piotr M. Majewski přednáší na Varšavské univerzitě a působí zároveň jako zástupce ředitele Muzea druhé světové války v Gdaňsku.

INFORMACE O KNIZE
Vychází v ediční řadě: Monographiae
Číslo v řadě: 4
Počet stran 415
ISBN: 978-80-905-3234-2
Rok vydání: 2018
Doporučená prodejní cena: 489,- CZK

Knihu lze objednat se slevou na stránkách internetového knihkupectví Kosmas zde.

Titul je též k dostání v řadě dalších internetových a „kamenných“ knihkupectví.

obálka

Piotr M. Majewski

Sudetští Němci 1848–1948

Dějiny jednoho nacionalismu

Kniha vychází ve spolupráci s Muzeem druhé světové války v Gdaňsku.

Anotace a detaily
Koupit


Tištěné vydání knihy je rozebráno. Kniha je však stále dostupná jako e-kniha zde.


Většina prací věnovaných německým obyvatelům českých zemí se soustředí na meziválečné období, na druhou světovou válku a následné nucené vysídlení Němců. Na rozdíl od nich se kniha Piotra M. Majewského zabývá také kořeny těchto událostí. Původně polsky napsaná monografie je přepracovaným a aktualizovaným překladem několikrát oceněné syntézy, která podává ucelený přehled o sudetoněmeckém hnutí od jeho vzniku až do násilného konce soužití Čechů a Němců ve společném státě.

Kniha se vrací až do revolučního roku 1848 a sleduje sociální a politický vývoj německy mluvícího obyvatelstva žijícího v Čechách, na Moravě a v českém Slezsku. Upozorňuje na utváření specifického typu národoveckého nacionalismu, který už před první světovou válkou nemalou měrou ovlivňoval postoje mnohých českých Němců a který se po roce 1918 stal lákavou alternativou vůči loajalitě k liberálně-demokratickému systému první republiky. Proces formování německého nacionalismu je představen na širokém pozadí česko-německých vztahů v 19. a 20. století a také československé menšinové politiky v meziválečném období. Taková analýza umožňuje pochopit příčiny rostoucí krize v druhé polovině 30. let, jež nakonec vyústila v rozbití republiky. Kniha rovněž zmiňuje roli, jakou německý nacionalismus sehrál v okupační politice v Protektorátu Čechy a Morava i na územích připojených k třetí říši.

Piotr Maciej Majewski (1972) – polský historik zabývající se dějinami Československa ve 20. století a zejména pak česko-německými vztahy. Na toto téma publikoval řadu odborných studií a několik knih. Kromě monografie o připravenosti československé armády na případnou válku s Německem v roce 1938 je autorem knihy o postoji Edvarda Beneše k sudetoněmecké otázce. Naposledy vydal rozsáhlou práci o sudetských Němcích v letech 1848–1948, jejíž české vydání nyní dostává český čtenář do rukou. Piotr M. Majewski přednáší na Varšavské univerzitě a působí zároveň jako zástupce ředitele Muzea druhé světové války v Gdaňsku.

INFORMACE O KNIZE
Vychází v ediční řadě: Monographiae
Číslo v řadě: 3
Počet stran 540
ISBN: 978-80-90-5323-2-8
Rok vydání: 2014 (listopad)
Doporučená prodejní cena: 489,- CZK

Knihu lze objednat se slevou na stránkách internetového knihkupectví Kosmas zde.

Titul je též k dostání v řadě dalších internetových a „kamenných“ knihkupectví.

obálka

Václav Kaška

Neukáznění a neangažovaní

Disciplinace členů Komunistické strany Československa v letech 1948–1952

Kniha vychází ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů.

Anotace a detaily
Koupit

Monografie Václava Kašky se věnuje KSČ v období rané komunistické diktatury. Vnitrostranická disciplína byla v komunistických stranách pojímána jako jeden z klíčových prostředků k získání a udržení moci. Proto se tato kniha zaměřuje na snahy efektivně regulovat chování a jednání členů KSČ.

Autor vychází z rozsáhlého souboru málo využívaných archivních materiálů. Nepíše černobílý příběh vyprávěný pouze z perspektivy pražské stranické centrály. Vykládá totiž dějiny KSČ zdola, když analyzuje podobu a funkce jazyka, normativních textů, mechanismů i orgánů udržení vnitrostranické kázně. Rekonstruuje také nejčastější případy selhávání straníků a popisuje možnosti jejich trestání, což obraz údajně suverénní KSČ do jisté míry problematizuje.

Poslechněte si, co autor řekl o své knize na stanici ČRo Plus zde.

INFORMACE O KNIZE
Vychází v ediční řadě: Monographiae
Číslo v řadě: 2
Počet stran 292
ISBN: 978-80-90-5323-1-1 (Conditio humana, z.s.)
978-80-87-912-02-07 (Ústav pro studium totalitních režimů)
Rok vydání: 2014
Doporučená prodejní cena: 250,- CZK

Knihu lze objednat se slevou na stránkách internetového knihkupectví Kosmas HÚ AV ČR.

Titul je též k dostání v řadě dalších internetových a „kamenných“ knihkupectví.

obálka

Jiří Friedl

Češi a Poláci na Těšínsku 1945–1949

 

Kniha vychází v kooperaci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky.

Anotace a detaily
Koupit

Pokud se po roce 1989 u nás hovořilo o menšinách v českých zemích těsně po druhé světové válce, tak se zájem dosud soustřeďoval na otázky spojené s vysídlením sudetských Němců. Může to vyvolávat dojem, že stát řešil v období tzv. třetí republiky pouze existenci tohoto minoritního společenství na svém území. Kniha Jiřího Friedla se snaží ukázat, že v českých zemích – konkrétně na Těšínsku – žili (a dodnes žijí) příslušníci polského etnika, kteří sice na jednu stranu byli podobně jako sudetští Němci obviňováni z neloajality k předválečné ČSR, kterých se ovšem nebylo z řady důvodů možné zbavit stejným způsobem jako německy mluvících obyvatel.

Ve knize čtenář nalezne nejen podrobné vysvětlení příčin, proč Poláci nakonec v Československu zůstali, ale také rozbor všech důležitých událostí, které spoluutvářely vztahy mezi Čechy a Poláky na Těšínsku. Výklad zohledňuje také vliv poměru mezi oběma skupinami obyvatel na vnitropolitickou situaci a soupeření stran Národní fronty. Z nalezených pramenů lze totiž konstatovat, že otázka těšínských Poláků se výrazně promítala do politického boje zejména mezi komunisty a národními socialisty.

INFORMACE O KNIZE
Vychází v ediční řadě: Monographiae
Číslo v řadě: 1
Počet stran 316
ISBN: 978-80-905323-0-4 (Conditio humana, z.s.)
978-80-7286-204-7 (Historický ústav AV ČR, v.v.i.)
Rok vydání: 2012

Knihu lze objednat na e-shopu HÚ AV ČR.

Titul je též k dostání v řadě internetových a konvencionálních knihkupectví.

Jak nás podporovat Jak nás podporovat

Jsme neziskovou organizací. Proto jsme odkázáni na podporu od příznivců z řad občanů a dalších sponzorů.

Prosíme, pomozte nám při rozvíjení naší obecně prospěšné činnosti. Vaší podpory si vážíme v každé formě! Způsob konkrétního využití daru s Vámi rádi projednáme.

Více k možnostem sponsoringu